۱۸
آذر

اتمام عملیات ایمن سازی گود پروژه یاسوج

عملیات ایمن سازی گود پروژه تجاری یاسوج به پایان رسید. ایمن و پایدار سازی گود پروژه یاسوج باتوجه به اهمیت و ضرورت انجام عملیات فوق، با استفاده از روش­های اجرای شمع، خرپا، مش وشات صورت پذیرفت.