۲۸
آبان

انتصاب جناب آقای دکتر هادی احمدیان بعنوان مدیر عامل گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر________۹۷/۸/۲۸

بنا به دستور جناب آقای مهندس اسکندری مدیرعامل محترم سازمان اقتصادی کوثر مورخ ۲۸/۸/۹۷ جناب آقای دکتر هادی احمدیان به سمت مدیریت عامل گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر انتصاب گردید.