جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی فروش املاک و اراضی به صورت مزایده

مزایده

به اطلاع می رساند 6 رقبه املاک و اراضی بامشخصات وشرایط اعلامی ذیل، از طریق مزایده عمومی به فروش می رسد:

1) فیش واریزی به مبلغ 2/000/000 ريال بابت خرید اسناد مزایده

2) میزان سپرده شرکت درمزایده معادل 5% مبلغ پایه مندرج درآگهی بصورت چک بانکی رمزدار مطابق اسناد مزایده

3) بازدید از مورد مزایده از تاریخ 1403/03/29 الی 1403/04/18 فقط با هماهنگی قبلی، امکان پذیر خواهد بود.

4) تکمیل وتحویل پاکات پیشنهادی، از مورخ 1403/04/18 الی 1403/04/19 با هماهنگی قبلی، امکان پذیر خواهد بود.

5) متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن‏ 021-88726490 داخلی201 و 210 و شماره همراه 09192082614 تماس حاصل نمایند.

6) بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی در روز چهارشنبه مورخ 1403/04/20 انجام و متعاقباً نتایج به متقاضیان اعلام خواهد شد.

7) فروشنده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله، تا پایان مراحل مزایده و قبل از تنظیم مبایعه نامه، اختیار کامل دارد.

شرایط پرداخت (گروه)مرحله اول (پیش پرداخت قبل از امضای مبایعه نامه )مرحله دوم (یکماه پس از تنظیم مبایعه نامه)مرحله سوم (حداکثر دوماه پس از امضای مبایعه نامه )مرحله چهارم (حداکثر سه ماه پس از امضای مبایعه نامه)مرحله پنجم (همزمان با انتقال سند ، وکالت و…)
الف30%30%20%10%10%
ب50%20%20%10%
ج50%25%25%
تحویل املاک پس از وصول چک های مراحل اول تا چهارم صورت می پذیرد.