سخن مدیر عامل

[line_solid icon=”address-card-o”]

درباره شرکت

[line_solid icon=”user-o”][reasons number=”12″ delay=”1″]
[team photo=”1228″ name=”فاطمه” job=”منشی شرکت” icon1=”facebook” url1=”#” icon2=”skype” url2=”#” icon3=”twitter” url3=”#” icon4=”paper-plane” url4=”#”]مهندس شهرداری
استاد دانشگاه
مدرس دانشگاه هاروارد
دکتری گرافیک[/team]
[team photo=”1230″ name=”ساشا” job=”مهندس عمران” icon1=”facebook” url1=”#” icon2=”skype” url2=”#” icon3=”twitter” url3=”#” icon4=”paper-plane” url4=”#”]مهندس شهرداری
استاد دانشگاه
مدرس دانشگاه هاروارد
دکتری گرافیک[/team]
[team photo=”1230″ name=”محمد” job=”مهندس محاسب” icon1=”facebook” url1=”#” icon2=”skype” url2=”#” icon3=”twitter” url3=”#” icon4=”paper-plane” url4=”#”]مهندس شهرداری
استاد دانشگاه
مدرس دانشگاه هاروارد
دکتری گرافیک[/team]
[team photo=”1230″ name=”صادق” job=”مهندس معمار” icon1=”facebook” url1=”#” icon2=”skype” url2=”#” icon3=”twitter” url3=”#” icon4=”paper-plane” url4=”#”]مهندس شهرداری
استاد دانشگاه
مدرس دانشگاه هاروارد
دکتری گرافیک[/team]
[testslide idcate_testimonials=”customer” visible=”2″ number=”-1″ autoplay=”yes” slidespeed=”200″ paginationspeed=”800″ rewindspeed=”1000″]

[logos visible=”6″]