۱۳۹۶-۰۷-۰۵

المپیک

۱۳۹۶-۰۶-۰۷

امین حضور

۱۳۹۶-۰۶-۰۷

برج های کیو

۱۳۹۶-۰۶-۰۷

مسکونی جهانشهر

۱۳۹۶-۰۶-۰۴

ستاد کل بنیاد شهید