مدیران شرکت

01

حسین پرستش

رئیس هیات مدیره - پسا دکتری عمران سازه

05

حسین زاهدی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره - کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت

04

علی شجاعی

عضو هیات مدیره - کارشناسی ارشد عمران

02

مهدی قمریان

عضو هیات مدیره و معاون املاک و سرمایه گذاری - کارشناسی ارشد عمران سازه

03

سید حامد اخوان حجازی

عضو هیات مدیره معاون نظارت و برنامه ریزی - دکترای عمران سازه

ساختار سازمانی