مدیران شرکت

رئیس هیات مدیره

حسین زاهدی

رئیس هیات مدیره

N2

علی شجاعی

عضو هیات مدیره و معاون فنی مهندسی

N4

هادی احمدیان

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

N1

امیر شاه حسینی

عضو هیات مدیره

n6

مسعود شهرکی

عضو هیات مدیره و معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری

ساختار سازمانی