در پروژه های با فیلتر زمانیکه این المان در یک صفحه دو یا چند بار استفاده شود فقط فیلتر اولی کار میکند ..

[line_solid icon=”briefcase”][foliof num=”8″ columns=”6″ gap=”0″]

[line_solid icon=”briefcase”][foliof num=”5″ columns=”5″ gap=”0″]