"> اعضای هیات مدیره – گروه عمران و سرمایه گذاری معین کوثر

اعضای هیات مدیره

سید نصرت اله اکوانیان

عضو هیات مدیره و مدیر دفتر حقوقی

امیر شاه حسینی

رییس هیات مدیره

هادی احمدیان

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

علی شجاعی

عضو هیات مدیره و معاون فنی مهندسی

مسعود شهرکی

عضو هیات مدیره و معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری