مشخصات قراردادی

  • پروژه : مسکونی مقداد
  • مجری و سرمایه گذار : سازمان اقتصادی کوثر
  • پیمانکار : گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر
  • کاربری : مسکونی

مساحت زیربنا به تفکیک کاربری