مشخصات قراردادی

  • پروژه : برج مسکونی-تجاری-رفاهی کیو خرم آباد
  • مجری و ناظر : گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر
  • کاربری : مسکونی-تجاری-رفاهی

مساحت زیربنا به تفکیک کاربری