مشخصات قراردادی

  • پروژه : برج مسکونی تجاری المپیک
  • مجری و ناظر : گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر
  • مشاورین همکار : شرکت کیمه هراز

مساحت زیربنا به تفکیک کاربری