مشخصات قراردادی

  • پروژه : تجاری امین حضور
  • کارفرما/شریک : شرکت شهاب
  • مجری و سرماه گذار : گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر

مساحت زیربنا به تفکیک کاربری