مساحت زمین (متر مربع)

29252.04

نام پروژه:

ملک چهار راه نخریسی

مساحت زمین (متر مربع):

29252.04

مساحت زمین پس از اصلاح (متر مربع):

محل پروژه:

مشهد مقدس

درباره پروژه: