"> استراتژی ها – گروه عمران و سرمایه گذاری معین کوثر

استراتژی ها

  • تنوع بخشی در ساختار درآمدی هلدینگ
  • مدیریت مالی در پروژه اجرایی و سرمایه گذاری
  • ارتقاء بهره وری و توانمند سازی سرمایه انسانی
  • بهره گیری از فناوری های نوین  و توسعه نوآورانه در پروژه ساخت
  • بهبود مستمر کلیه فرآیندهای راهبردی و عملیاتی در مسیر تعالی سازمانی
  • حفظ و ارتقاء منابع سازمانی با تاکید بر مدیریت دانش
  • بهینه سازی ساختار تامین پروژه ها  بار ویکرد حمایت از  تولید داخلی
  • توسعه و ارتقا دانش طراحی و ساخت در چارچوب معماری ایرانی و اسلامی
  • بازبینی و اصلاح مدل کسب و کار هلدینگ