جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی فروش 51% سهام شرکت پیماب به شماره ثبت 47584 (سهام خاص)

Slide1

در نظر است 51% سهام شرکت پیمانکاری پیماب (پیمانکار کارهای زیربنایی آب) به دو روش نقد و نقد-تهاتر با دارایی قابل معامله از طریق مزایده عمومی واگذار شود.

متقاضیان خرید سهام می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر، خرید اسناد مزایده و تحویل پاکت پیشنهادی، حداکثر تا تاریخ 1401/11/25 به آدرس: تهران، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک 2 مراجعه و یا با تلفن های 7-88726490 داخلی 102 تماس و یا به تارنمای https://moein kowsar.com  مراجعه نمایند.

فروشنده در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.