31

تعداد پروژه‌ها

14

پروژه‌های انجام شده

17

پروژه‌های در دست انجام

376500

زیربنای مفید کل

طرح‌ها و پروژه‌ها

رویدادهای حوزه کسب و کار

مدیران شرکت

05

حسین زاهدی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره - کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت

01

حسین پرستش

رئیس هیات مدیره -پسا دکتری عمران سازه

04

علی شجاعی

عضو هیات مدیره - کارشناسی ارشد عمران

02

مهدی قمریان

عضو هیات مدیره و معاون املاک و سرمایه گذاری - کارشناسی ارشد عمران سازه

03

سید حامد اخوان حجازی

عضو هیات مدیره و معاون نظارت و برنامه ریزی - دکترای عمران سازه