جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی فروش املاک و اراضی بصورت مزایده عمومی

مزایده

به اطلاع می رساند 17 رقبه املاک و اراضی بامشخصات وشرایط اعلامی ذیل، از طریق مزایده عمومی به فروش می رسد:

1) فیش واریزی به مبلغ 2/000/000 ريال بابت خرید اسناد مزایده

2) میزان سپرده شرکت درمزایده معادل 5% مبلغ پایه مندرج درآگهی بصورت چک بانکی رمزدار مطابق اسناد مزایده

3) بازدید از مورد مزایده از تاریخ 1402/12/09 الی 1402/12/18 فقط با هماهنگی قبلی، امکان پذیر خواهد بود.

4) تکمیل وتحویل پاکات پیشنهادی، مورخ 1402/12/19 با هماهنگی قبلی، امکان پذیر خواهد بود.

5) متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن‏ 021-88726490 داخلی 201 و 210 و شماره همراه 09192082614 تماس حاصل نمایند.

6) بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ 1402/12/21 انجام و متعاقباً نتایج به متقاضیان اعلام خواهد شد.

7) فروشنده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله، تا پایان مراحل مزایده و قبل از تنظیم مبایعه نامه، اختیار کامل دارد.

شرایط پرداخت (گروه)مرحله اول (همزمان با امضای مبایعه نامه )مرحله دوم (یکماه پس از امضای مبایعه نامه)مرحله سوم (دوماه پس از امضای مبایعه نامه)مرحله چهارم (همزمان با انتقال مالکیت)
الف70%25%5%
ب50%20%20%10%
ج40%25%25%10%
تحویل املاک و اراضی  پس از وصول چک های مرحله اول تا سوم صورت می پذیرد.