جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نظر سنجی مشتریان

لطفا چند دقیقه از وقت خود را برای پر کردن نظرسنجی زیر صرف کنید.

نام(ضروری)
مشتری کدام محصول / خدمت از گروه معین کوثر بوده اید؟(ضروری)

چرا ما را بر رقبای خود ترجیح دادید ؟(ضروری)

ارتباطات و توافق بدون هیچ مشکلی انجام شد(ضروری)
کارگزاری/فرایند فروش به موقع بود(ضروری)
رفتار کارگزار/مسئول فروش حرفه ای بود(ضروری)
کارگزار/مسئول فروش به خوبی آگاه بود و تمام داده ها و اطلاعات مربوطه را به من ارائه داد(ضروری)
کیفیت محصول/خدماتی که ما ارائه می دهیم را چگونه ارزیابی می کنید ؟(ضروری)
آیا کارگزار/مسئول فروش ما ،شما را از پیشنهادات جدید مطلع کرده است ؟(ضروری)
محصول/خدمت ما کاملاً با توصیفات ما مطابقت داشت(ضروری)
تحویل محصول/خدمت ما در شرایط دوستانه انجام شد(ضروری)
کارگزار/مسئول فروش در مورد محصول/خدمت ما به خوبی آگاه بود(ضروری)
همیشه امکان دسترسی به اطلاعات لازم در مورد محصولات/خدمات وجود دارد.(ضروری)
پیشنویس قرارداد شما توسط چه کسی تنظیم شده است ؟(ضروری)
آیا مشکلی با خرید وجود داشت ؟(ضروری)
سرعت فرآیند انجام معامله چطور بود؟(ضروری)
نظرتان در مورد قیمت گذاری مورد معامله چگونه است ؟(ضروری)
کیفیت ارائه خدمات کارمندان(ضروری)
کیفیت واگذاری محصول/خدمت(ضروری)
کیفیت مصالح بکار رفته(ضروری)
چقدر از خدمات ما راضی بودید؟(ضروری)
ما را به دوستان و همکارانتان توصیه می کنید؟(ضروری)