جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اعضای هیئت مدیره

1

حسین پرستش

رئیس هیئت مدیره

پسا دکترا

عمران سازه

5

حسین زاهدی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران مدیریت ساخت

4

سید حامد اخوان حجازی

عضو هیئت مدیره و معاون فنی، نظارت و برنامه‌ریزی

دکترا

مهندسی عمران سازه

3

مهدی قمریان

عضو هیئت مدیره و معاون امللاک و سرمایه‌گذاری

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران سازه

2

علی شجاعی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران سازه