مناقصه و مزایده

مزایده
آگهی مزایده فروش یک دستگاه ساختمان اداری

1402-06-26

مزایده
آگهی مزایده املاک (نوبت دوم)

1402-05-31

55
آگهی مناقصه پی کنی و گود برداری

1402-04-26

مزایده
مزایده فروش 13 رقبه املاک و اراضی

1402-04-13

55
آگهی مناقصه پی کنی و گود برداری

1402-04-10

مزایده
آگهی مزایده 145 واحد تجاری

1402-03-03