پروژه‌های جاری

photo1682717838

کارگاه ویلچر سازی مهرشهر

placeholder.png

موسسه فرهنگی – ورزشی – توانبخشی ایثار خوزستان

photo2006716545

موسسه فرهنگی – ورزشی – توانبخشی ایثار ساری

photo1690647381

موسسه فرهنگی – ورزشی – توانبخشی ایثار کرمانشاه

photo1690638979

موسسه فرهنگی – ورزشی – توانبخشی ایثار ایلام