جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نظر سنجی غذا

لطفا چند دقیقه از وقت خود را برای پر کردن نظرسنجی زیر صرف کنید.

نام
کمیت غذا را چگونه ارزیابی می کنید؟(ضروری)
کیفیت غذا را چگونه ارزیابی می کنید؟(ضروری)
نحوه بسته بندی غذا را چگونه ارزیابی می کنید؟(ضروری)
نحوه توزیع غذا را چگونه ارزیابی می کنید؟(ضروری)
تنوع منوی غذا را چگونه ارزیابی می کنید؟(ضروری)
میزان رضایتتان از تحویل غذای گرم را چگونه ارزیابی می کنید؟(ضروری)
نحوه چیدمان لیست روزانه و رزرو غذا را چگونه ارزیابی می کنید؟(ضروری)