مساحت زمین (متر مربع)

12673.03

نام پروژه:

ملک شهرری

مساحت زمین (متر مربع):

12673.03

مساحت زمین پس از اصلاح (متر مربع):

12673.03

محل پروژه:

شهرری

درباره پروژه: