مساحت زمین (متر مربع)

18715

نام پروژه:

ملک نوشهر

مساحت زمین (متر مربع):

18715

مساحت زمین پس از اصلاح (متر مربع):

محل پروژه:

نوشهر

درباره پروژه: