جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

برچسب: عمومی

آگهی فروش یک دستگاه ساختمان اداری

در نظر است نسبت به فروش یک دستگاه ساختمان اداری با عرصه 363/20متر مربع و مساحت کل زیر بنا 712/50 مترمربع به نشانی تهران، چهار راه آفریقا، بین پل میرداماد و چهارراه جهان کودک، جنب برج نگین، پلاک 84 ، با قیمت پایه مزایده 800/000/000/000 ریال از طریق مزایده عمومی اقدام شود؛