دسته‌بندی: مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده تخریب و تسطیح

شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر در نظر دارد نسبت به تخریب ، تسطیح وفروش ضایعات سوله واقع در مازندران – جاده نوشهر

مزایده تخریب و تسطیح محوطه

گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر در نظر دارد نسبت به فروش مصالح ساختمان سوله با شرایط مترتب بر تخریب ، جداسازی ،